Wednesday, October 16, 2013

Post Sofia: Музей на социалистическото изкуство (Museum of Socialist Art)

DPhoto
Музеят на социалистическото изкуство е музей в София, филиал на Националната художествена галерия, открит на 19 септември 2011 г. Това е първата музейна институция в България, предназначена да събира, опазва и представя образци на българското изкуство, създадени през периода 1944 - 1989 г., тематично свързани с епохата на социализма. 

The Museum of Socialist Art in Sofia is a museum, a branch of the National Art Gallery, opened on September 19, 2011 This is the first museum institution in Bulgaria, designed to collect, preserve and present examples of Bulgarian art, created in the period 1944 - 1989, the thematically related to the era of socialism. LINK Wikimedia (Bulgarian)

No comments: